Thông điệp từ những poster bảo vệ môi trường

0
1067

    0d2ffd72-aa17-4791-b246-a90a92d4516f

008e77de-0c37-4a4d-b67a-79d27406b935

f4a62a05-149f-4d78-8f97-28eaa1d49536

e4c54270-58c6-4061-8551-328a0aca7d29

dd0291c9-351e-4564-83fd-a1b28032dd19

db93e1db-d124-488f-8697-74b5fe2f2146

c24f3e4e-c214-4818-9c67-b73c7f2bb8b8

bbe86bdb-2dd1-4e87-a9be-ab15821c831e

b6efa139-28c5-4f98-98a7-c7f6d42bba28

a67daf62-d398-47bd-ab20-67ccbc31515d

31995376-0b07-4518-91b0-085662420acb

5230badb-0bbe-49ff-b644-9d79660e5d38

4815b176-bc07-4420-8a54-bb332fbda8cd

936f7193-164c-48ad-8c65-7a23c0dbb708

277d9d8e-e7f3-4a5e-9e80-7af00544f7c8

59e45bc8-ec82-4eeb-84c5-df60be28f304

53c27c3c-8c49-46c6-8340-29cb4864db3d

3c5b9ee1-18e1-48ce-98c3-783faeedbbf2

3b8a8a3a-a836-4f29-9aa1-792693b5db91

1e83894c-b4e0-4639-9a76-5684f94f3a7b

0edf7f03-d0f8-46fe-98e6-e7e0787ccbba

HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÍNH LÀ BẢO VỆ CUỘC SỐNG

Nguồn: tiin.vn

Đọc Thêm :   Giờ ta phải về đâu