Tài liệu báo cáo tốt nghiệp xử lý nước thải ở KCN Vĩnh Lộc

0
480

Nguồn gốc, tính chất nước thải của nhà máy

Với công suất xử lý từ 6000 m3 nước thải/ngày đêm, nhà máy xử lý nước thải
tập trung KCN Vĩnh Lộc giúp xử lý nước thải cho toàn bộ các doanh nghiệp đang
hoạt động trong KCN.
Nước thải mà nhà máy nhận xử lý phải đạt tiêu chuẩn riêng của Khu công
nghiệp Vĩnh Lộc . Chủ yếu là nước thải công nghiệp, chiếm tỉ lệ nhỏ là nước thải
sinh hoạt.
 Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân trong KCN.
 Nước thải sinh hoạt có tính chất: chứa nhiều thành phần chất hữu cơ dễ bị phân
hủy sinh học, ngoài ra còn có các thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây
bệnh. Thành phần của nước thải sinh hoạt tương đối ổn định.
 Nước thải sản xuất là loại nước thải phát sinh trong các hoạt động sản xuất của
các nhà máy, các cơ sở sản xuất trong KCN.

 

Chương 1 :

[embeddoc url=”http://sacotec.vn/wp-content/uploads/2015/08/CHƯƠNG-I.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[sociallocker id=8055]

Chương 2 :

[embeddoc url=”http://sacotec.vn/wp-content/uploads/2015/08/CHƯƠNG-II.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Chương 3 :

[embeddoc url=”http://sacotec.vn/wp-content/uploads/2015/08/CHƯƠNG-III.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Chương 4 :

[embeddoc url=”http://sacotec.vn/wp-content/uploads/2015/08/CHƯƠNG-IV.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Chương 5 :

[embeddoc url=”http://sacotec.vn/wp-content/uploads/2015/08/CHƯƠNG-V.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Chương 6 :

[embeddoc url=”http://sacotec.vn/wp-content/uploads/2015/08/CHƯƠNG-VI.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[/sociallocker]

Đọc Thêm :   Đồ án xử lý nước cấp 6000 người tại Bình Dương