KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2015 ĐƯỢC BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI

0
434

giam-sat-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-binh-duong

Hoạt động hệ thống xử lý nước thải của 1 khu CN được giám sát qua hệ thống camera của sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Bình Dương.

Qua tình hình thực tế của tỉnh cùng với sự nghiên cứu các chỉ đạo của trung ương và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường từ năm 2013-2014, tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 phù hợp với tình hình hiện tại.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở ngành liên quan và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các khu vực bức xúc về vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh như: Suối Bưng Cù, Kênh Ba Bò, Suối Siệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án trong Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương năm 2011– 2015 và Kế hoạch bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, đặc biệt là các dự án thoát nước, xử lý nước thải đô thị Nam Bình Dương; tập trung xử lý các đơn vị sản xuất gây tác động đến môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và giải quyết dứt điểm việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đô thị.
Bên cạnh đó, điều tra khảo sát, lập dự án cải tạo hạ tầng cụm CN hiện hữu, cụm CN tự phát; tăng cường công tác giám sát, hậu kiểm và thanh kiểm tra việc bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hóa chất,  phân bón hóa học dùng trong nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật ; kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng gây nguy hại cho môi trường; duy trì thực hiện các chương trình quan trắc môi trường, xây dựng báo cáo chuyên đề, tổng hợp số liệu nhằm đánh giá tổng thể chất lượng môi trường ở địa phương; mở rộng hệ thống giám sát nước thải tự động của các khu công nghiệp và một số doanh nghiệp có lưu lượng thải lớn trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, triển khai thực hiện các phương án phòng chống sự cố môi trường đã được phê duyệt; kiện toàn hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế độc hại của các bệnh viện; hỗ trợ hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; xây dựng các mô hình quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 – 2016; điều tra đánh giá thực trạng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi và giết mổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương làm cơ sở đưa ra các biện pháp phòng, chống ô nhiễm môi trường.
Mặt khác, Nhằm xác định phạm vi , mức độ ngập lụt và đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp thì cần phải điều tra các vùng có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bình Dương; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển các loài động vật hoang dã có xương sống trong danh mục ưu tiên bảo tồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; điều tra các vùng có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm xác định phạm vi, mức độ ngập lụt và đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp; thực hiện các dự án như: Giải pháp bảo vệ rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu; xây dựng mô hình quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng rừng bền vững dựa vào cộng đồng (giai đoạn 2); nghiên cứu quy hoạch chi tiết về quản lý, khai thác 2 khu vực quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Bình Dương: Khu di tích rừng Kiến An, Khu vực Núi Cậu (giai đoạn 2); xây dựng phương án phòng chống sự cố môi trường do cháy rừng (giai đoạn 2).

Đọc Thêm :   Những điều cần biết về thủ tục môi trường

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương còn tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức phục vụ cho công tác quản lý trên địa bàn tỉnh; tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác hỗ trợ các đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phê duyệt và triển khai đề án tăng cường năng lực quan trắc giai đoạn 2011 – 2015 theo quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2011 – 2015; đẩy mạnh công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc ký quỹ bảo vệ môi trường; thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp thuộc cấp huyện quản lý vào Cổng thông tin quản lý môi trường Bình Dương, để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.