Đồ án thiết kế hệ thống xử lý khí thải chứa bụi và hỗn hợp hơi lưu huỳnh

0
400
  • TỔNG QUAN

          1.1.1/Bụi

Bụi là các phần tử chất rắn ở thể rời rạc (vụn) được tạo ra từ quá trình tự nhiện hay nhân tạo: nghiền, ngưng kết hay các phản ứng hoá học….Dưới tác dụng cùa dòng khí chúng ở trạng thái lơ lững .

Tùy vào kích thước của hạt bụi mà ta gọi:bụi thô, bụi, khói, khói mịn, sương.

            1.1.2/Các hợp chất lưu huỳnh: khí H2S và Mercaptan

a/ Khí H2S

-Tính chất vật lí:không màu, mùi trứng thối, có tính tẩy màu, tan ít trong nước.

-Tính chất hoá học: mang tính acid do đó có tính ăn mòn mạnh.

b/ Khí Mercaptan R-SH

-Tính chất vật lí: không màu hay có màu hơi vàng và có mùi khó chịu.Ví dụ:CH3-SH có mùi cải hành thối.

– Tính chất hoá học: các hợp chất Sulfua này tương ứng với các rượu hay Phenol trong đó nguyên tử Oxi  được thay bằng nguyên tử S

R-OH  => R-SH   (O và S cùng nằm trong phân nhóm chính nhóm 6 ). Góc R có thể ở dạng bậc 1,2,3.

Ví dụ : Metyl Mercaptan (Methanethiol) CH3-SH, Etyl Mercaptan (Ethanethiol) CH3-CH2-SH , Thio phenol C6H5-SH

Các Mercaptan có khối lượng phân tử thấp thì tan nhiều trong kiềm nhưng khi khối lượng phân tử tăng thì độ hoà tan giảm dần.

NaOH     +     R-SH    ->    NaRS     + H2O

Khi tiếp xúc lâu với kiềm các Mercaptan bị oxi hoá đến Disulfua và Polysulfua là những hợp chất khó tan trong kiềm.

[sociallocker id=8055]

Đọc Thêm :   TÀI LIỆU HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG TY CHANGSHIN

[embeddoc url=”http://sacotec.vn/wp-content/uploads/2015/08/noi-dung-do-an.doc” download=”all” viewer=”google”]

[/sociallocker]