Danh mục các dự án phải lập báo cáo ĐTM – Đánh giá tác động môi trường (Phần 1)

0
1118

Để quý khách hàng hiểu rõ thêm về báo cáo đánh giá tác động môi trường, công ty môi trường SACOTEC xin được cung cấp thêm Danh mục các dự án phải lập báo cáo ĐTM – Đánh giá tác động môi trường. 

Bởi chính từ đây các doanh nghiệp sẽ phân loại được hình thức mà doanh nghiệp mình cần lập báo cáo ĐTM theo hướng nào để đạt yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ)

danh-muc-cac-du-an-phai-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong danh-muc-cac-du-an-phai-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong danh-muc-cac-du-an-phai-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong   danh-muc-cac-du-an-phai-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong   danh-muc-cac-du-an-phai-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong

 

Đọc Thêm :   Danh mục các dự án phải lập báo cáo ĐTM - Đánh giá tác động môi trường (Phần 2)