Dự án: Xử lý nước thải bò sữa công suất 40m3/ngày.đêm

0
651

Tên công trình: Công trình xử lý nước thải bò sữa anh Tú
Công suất: 40m3/ngày.đêm
Tiêu chuẩn nước thải: Loại B QCVN 40:2011
Chủ Đầu tư: Anh Tú

xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (39)

xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (32) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (33) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (34)
xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (35)xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (36)

xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (1) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (2) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (3) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (4) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (9) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (8) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (6) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (5) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (10) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (11) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (12) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (13) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (14) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (15) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (16) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (17) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (18) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (19) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (24) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (23) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (22)

xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (20) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (21) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (25) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (26) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (27) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (28) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (29) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (30) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (31) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (38)

xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (40) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (41)
xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (43)xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (42) xu-ly-nuoc-thai-trai-bo-sua (44)

Đọc Thêm :   Hệ thống xử lý nước thải chế biến cá bò da (100 m3/ngày đêm)
CHIA SẺ